Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

SKP verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletter(s)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Gebruikersnaam
 • Telefoonnummer(s) en/of mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens en andere informatie die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Accountnaam (loginnaam)
 • IP-adres(sen)
 • Logbestanden van de internetverbinding, e-mailverkeer en telefonieverkeer
 • Internetbrowser en apparaat type
 • CV (bij een sollicitatie)
 • Opleidingsniveau (bij een sollicitatie)
 • Interesses (bij een sollicitatie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skpnet.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

SKP verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Eventuele storingen te verhelpen of klachten te behandelen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op MijnSKP
 • Om u te informeren welke diensten wij op uw adres leveren via de postcodecheck
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Te controleren of u meerderjarig bent bij de aanvraag van een dienst
 • SKP analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SKP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om uw sollicitatie af te handelen

Hoe lang we gegevens bewaren

SKP zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons verplicht.

SKP is op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht haar financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Hieronder vallen ook alle facturen en alle persoonsgegevens die hier op staan.

Delen met anderen

SKP deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SKP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SKP uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

SKP is op grond van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie verplicht elke dag gegevens uit haar klantenbestand te verzenden naar het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Het CIOT beheert deze gegevens voor opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten zodat zij de persoonsgegevens kunnen koppelen aan IP-adressen, telefoonnummers en email-adressen.

SKP is ook op grond van de Telecommunicatiewet en het Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en diensten verplicht ervoor te zorgen dat de overheid haar netwerk kan aftappen. SKP heeft voor de naleving van haar verplichtingen jegens politie en justitie de primaire contacten uitbesteed aan de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). De NIBP is voor SKP het uitvoeringsinstituut voor tapbevelen zoals vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

In kaart brengen websitebezoek

SKP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@skpnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SKP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

SKP kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Als u een account heeft op MijnSKP, dan kunt u uw gegevens inzien. U kan ook met SKP contact opnemen via de volgende gegevens:

U kunt ons ook bereiken via:

Beveiliging

SKP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SKP heeft o.a. haar website beveiligd met de beveiligingstechniek SSL, zijn onze dataverbindingen beveiligd en maken wij gebruik van toegangscontrole. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skpnet.nl.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 april 2018.