Werken bij

SKP heeft op dit moment de volgende vacature;

Lid Raad van Toezicht

Als lokale aanbieder voorzien wij huishoudens in Pijnacker en Delfgauw van supersnel internet tot 1000 Mbps, glasheldere televisie en voordelige telefonie. SKP heeft een Bestuur, dat samen met de directeur het beleid bepaalt, beheer voert en leiding geeft aan de dagelijkse, operationele gang van zaken.

De stichting heeft daarnaast een Raad van Toezicht (RvT) die als taak heeft om toe te zien op de maatschappelij ke effecten en resultaten van SKP. Ook adviseert de RvT het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over aangelegenheden betreffende beleid en beheer. Tot slot benoemt, schorst en ontslaat de RvT de leden van het Bestuur. De RvT bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen.

Vanwege het vertrek van een tweetal leden en de wens het aantal RvT leden op dit moment te beperken tot 3 leden zoekt de stichting een gegadigde voor het lidmaatschap van de RvT. Specifiek zoekt de stichting een gegadigde met een behoorlij ke kennis en ervaring op het gebied van telecommunicatie en informatietechnologie.

Als basis gelden voor een RvT-lid de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

  • weet zich verbonden met de missie en doelstellingen van SKP; is tevens abonnee van SKP;
  • vervult / heeft vervuld een actieve rol in het maatschappelijk leven en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
  • kan vanuit een maatschappelijke carrière bogen op een brede ervaring en straalt senioriteit uit;
  • werkt op een open, transparante en professionele wijze, is gericht op samenwerking en kan functioneren in een collegiaal team;
  • wil een inspirerende sparringpartner zijn naar collega-leden van de RvT en de leden van het Bestuur;
  • is integer en onderkent tijdig mogelijke belangen verstrengeling;
  • heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden;
  • is bereid voldoende tijd en energie ter beschikking te stellen voor het bij wonen van de vergaderingen en voor een terdege voorbereiding daarvan.

Voorshands mag worden uitgegaan van vier tot zes vergaderingen per jaar. Het lidmaatschap van de RvT is in beginsel onbezoldigd, zij het dat kosten die in de uitoefening van de functie worden gemaakt, worden vergoed.

Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 15 maart 2022 per e-mail kenbaar maken door toezending van uw cv en motivatie naar de bestuursvoorzitter, de heer E. Rensen (vacature@office.skpnet.nl)